X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پراگرسیو

ترجمه و معنی آهنگ 2 Another Brick In The Wall از پینک فلوید

ترجمه و معنی  دومین Another Brick In The Wall از گروه پینک فلوید


ما به آموزش نیازی نداریم

We don't need no thought control

ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم
No dark sarcasm in the classroom

نمیخوایم که تو کلاس به ما ریشخند بزنین
Teachers leave them kids alone

آقا معلم اون دست از سر اون بچه ها بردار
Hey teacher leave them kids alone

هی! آقا معلم! دست از سر اون بچه ها بردار


All in all it's just another brick in the wall

همه اینا روی هم رفته مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونه
All in all you're just another brick in the wall
روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

 We don't need no education

ما به آموزش نیازی نداریم
We don't need no thought control

ما به کنترل ذهنی نیاز نداریم
No dark sarcasm in the classroom

نمیخوایم که تو کلاس به ما ریشخند بزنین
Teachers leave them kids alone

آقا معلم اون دست از سر اون بچه ها بردار
Hey teacher leave them kids alone

هی! آقا معلم! دست از سر اون بچه ها بردار
All in all you're just another brick in the wall
روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین
All in all you're just another brick in the wall
روی هم رفته همه شما مثل آجر دیگه ای در دیوار می مونین

ترجمه و معنی آهنگ Run Like Hell از پینک فلوید

ترجمه و معنی آهنگ Run Like Hell از گروه پینک فلویدRun, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run,

Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run.

بدو، بدو ، بدو ، بدو ، بدو ، بدو ، بدو ...

You better make your face up in

Your favorite disguise.

بهتر است آنطور که دلت می خواهد تغیر قیافه دهی
With your button down lips and your
Roller blind eyes.

زیپ دهانت را بکش  و کرکره ی چشمانت را ببند
With your empty smile
And your hungry heart.

با لبخندی بی روح و قلبی گرسنه
Feel the bile rising from your guilty past.

صفرا را حس  کن که از گزشته گناه آلودت می جوشد 
With your nerves in tatters
When the conchshell shatters
And the hammers batter
Down the door.
You'd better run.

با اعصاب تکه پاره ات وقتی که

پوسته ات متلاشی می شود

و چکش ها بر در خانه ات می کوبند

بهتر است بدوی.

Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run,
Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run, Run.

بدو، بدو ، بدو ، بدو ، بدو ، بدو ، بدو ...
You better sleep all day
And run all night.

بهتر است که تمام روز را بخوابی و

 تمام شب را بدوی

Keep your dirty feelings
Deep inside.

احساس ها ی کثیفت را در با طنت  نگه دار

And if you're taking your girlfriend
Out tonight

و اگر دوست دخترت را امشب به گردش

می بری

You'd better park the car
Well out of sight.

صلاح است که اتومبیل را دور از

دید پارک کنی

Cause if they catch you in the back seat
Trying to pick her locks,
زیرا اگر در صندلی عقب گیرت بیندازند

وقتی که می کوشی دُرجش را بگشایی

They're gonna send you back to mother
In a cardboard box.
You better run.
در یک جعبه مقوایی تو را

برای مادرت پس می فرستند

بهترست بدوی


منبع

ترجمه و معنی آهنگ Comfortably numb از پینک فلوید


ترجمه و معنی آهنگ Comfortably Numb از پینک فلوید


Hello

سلام؟
Is there anybody in there
کسی اونجا هست؟
Just nod if you can hear me.
اگه صدامو میشنوی ققط کافیه سرت رو تکان بدی
In there anyone at home?
کسی خونه هست؟

 

 

Come on, Come on, Come on, now
زود باش زود باش….الان
I hear you’re feeling down
من حساس بد کردن ( ضد حال ) خوردن تو رو میشنوم
I can ease your pain
من میتونم دردت رو تسکین بدم
Get you on your feet again
دوباره تو رو روی پاهات وایستونم
Relax.
راحت
I’ll need some information first
من باید اول یه سری اطلاعات داشته باشم
Just the basic facts.
ققط چیزای اصلی
Can you show me where it hurts
میتونی به من نشون بدی کجات زخمی شده؟(درد میکنه)

 

 

 

There is no pain you are receding
هیچ دردی نیست تو باید ولش کنی
A distant ship’s smoke on the horizon.
باید امید وار بود
You are only coming through in waves
تو فقط الان در توهمی ( موجی شدن )
Your lips move but I can’t hear what you’re saying
لبهات داره تکون میخوره….ولی صدات رو نمیشنوم
When I was a child I had a FEVER My hands felt just like two balloons
وقتی من بچه بودم ؛ تب کردم ؛ دستام دقیقا شده بود مثل ۲ تا بالون ( ورم کرده بود )
 Now I’ve got that
feeling once again
الان دوباره اون حس داره بهم بر میگرده
I can’t explain, you would not understand
من نمیتونم توضیح بدم , شاید دوست نداشته باشی بفهمی
This is not how I am.
این شیزی نیست که من بتونم نشونت بدم
I have become comfortably numb
منننننننننننن … دارم بیحس میشم

I have become comfortably numb
من دارم بی حس میشم

 

 

O.K.
باشه
Just a little pin prick
فقط یه خراش بود
There’ll be no more aaaaaaaaah
از این بیشتر نیست…..( صدای داد بواسطه ی درد )
But you may feel a little sick.
ولی شاید یه کم احاس ناخوشی کنی
Can you stand up?
میتونی بلند شی؟
I do believe it’s working, good
باورم نمیشه…ردیف شد
That’ll keep you going through the show
الان اماده ای برای رفتنن برای اجرای نمایش
Come on it’s time to go.
زود باش وقته رفتنه
When I was a child
وقتی من بچه بودم
I caught a fleeting glimpse
احساس کردم کسی به من نگاه میکنه
Out of the corner of my eye.
گوشه ی گوشه ی چشمم دیدمش
I turned to look but it was gone
من بگشتم تا ببنمش ولی اون رفته بود
I cannot put my finger on it now
نمیتونم ساکت باشم….باید گفت !
The child is grown
بچه بزرگ شد
The dream is gone
رویاش رفت
but I have become comfortably numb
من دارم بی حس میشم


منبع


<< 1 2 3 4