پراگرسیو

ترجمه معنی آهنگ Bring the boys back home پینک فلوید

ترجمه  آهنگ Bring the boys back home پینک فلوید از آلبوم دیوار


Bring the boys back home

بچه ها را به خانه برگردانید

Bring the boys back home

بچه ها را به خانه برگردانید

Don't leave the children on their own, no, no

بچه ها را تنها مگذارید به هوای خودشان...نه.. نه..

Bring the boys back home

بچه ها را به خانه برگردانید

 "Wrong! Do it again!"

تکرار دوباره این کار اشتباه است!

"Time to go! [knock, knock, knock, knock]

وقت رفتن هست(تق تق تق تق)

Is there anybody out there
آیا کسی بیرون وجود دارد؟