پراگرسیو

ترجمه و معنی آهنگ Welcome to the Machine پینک فلوید

آلبوم :ای کاش اینجا بودی
1975
Pink Floyd

Welcome to the Machine
به ماشین خوش آمدی
Welcome my son, welcome to the machine
خوش آمدی پسرم؛به ماشین خوش آمدی
Where have you been? It's alright we know where you've
been

کجا بودی؟عیبی نداره ما میدانیم کجا بوده ای
You've been in the pipeline, filling in time
تو در خط لوله بوده ای برای وقتگذرانی
Provided with toys and Scouting for Boys
اسباب بازی بود و پیشاهنگی پسران
You bought a guitar to punish your mum
تو گیتاری می آوری تا مادرت را تنبیه کرده باشی
And you didn't like school, and you know you're nobody's
food
و مدرسه را دوست نداشتی و میدانی که کسی نمیتواند گولت بزند
 So welcome to  the machine
پس به ماشین خوش آمدی
Welcome my son, welcome to the machine
خوش آمدی پسرم به ماشین خوش آمدی
What did you dream? It's alright we told you what to dream
چه خوابی می دیدی؟عیبی ندارد. ما به تو گفتیم چه خوابی ببینی
You dreamed of a big star, he played a mean guitar
خواب یک ستاره بزرگ را دیدی که گیتار زدنش معرکه بود
He glwap ate in the Steak Bar. He loved to drive in his
Jaguar
همیشه در استک بار غذا میخورد و او عاشق رانندگی جگوارش بود
So welcome to the machine
پس خوش آمدی به ماشین