پراگرسیو

ترجمه آهنگ The post war dream پینک فلوید

معنی آهنگ رویای "پس از جنگ" از Pink floyd
آلبوم:The final Cut
سبک:پراگرسیو راک
مدت:3:01
شعر و ووکال و گیتار بیس:راجر واترز
درام:نیک میسون
گیتار:دیوید گیلمور


Tell me true tell me why was Jesus crucified
به من راستش را بگو که چرا مسیح به صلیب کشیده شد؟
is it for this that daddy died?
علت مرگ پدر،این بود؟
was it for you? was it me?
به خاطر تو بود؟به خاطر من بود؟
did I watch too much T.V.?
آیا من زیادی تلویزیون تماشا کردم
Is that a hint of accusation in your eyes?
در چشمهای تو،آیا آن،اشارتی به اتهام است؟
if it wasn't for the nips
اگر به خاطر ژاپنی ها نبود
being so good at building ships
که در کشتی سازی چنین ماهرند


the yards would still be open on the Clyde
حوضچه ها هنوز به روی رود باز بود
and it can't be much fun for them
و این نمیتواند برای آنها زیاد خوشآیند باشد
beneath the rising sun
که زیر خورشید تابان
with all their kids committing suicide
همه ی بچه هایشان خودکشی کنند
what have we done Maggie what have we done
ما چه کرده ایم؟ مگی(مگی=تلفظ خودمانی نام نخست وزیر سابق انگلستان) ما چه کرده ایم
what have we done to England
چه برسر انگلستان آورده ایم؟
should we shout should we scream
باید فریاد بزنیم،باید جیغ بکشیم
"what happened to the post war dream?"
چه بر سر رویای پس از جنگ آمد
oh Maggie Maggie what have we done?
آه،مگی،مگی...ما چه کردیم؟