پراگرسیو

ترجمه بازگشت قهرمان/The Hero's Return پینک فلوید

معنی آهنگ بازگشت قهرمان/The Hero's Return از Pinkfloyd

آلبوم:The final cut

Jesus, Jesus, what's it all about?
Trying to clout these little ingrates into shape.
When I was their age all the lights were out.
There was no time to whine and mope about.
And even now part of me flies over
Dresden at angels one five.
Though they'll never fathom it behind my
Sarcasm desperate memories lie.

Sweetheart, sweetheart are you fast asleep? Good.
'Cause that's the only time that I can really speak to you.
And there is something that I've locked away
A memory that is too painful
To withstand the light of day.

When we came back from the war the banners and
Flags hung on everyone's door.
We danced and we sang in the street and
The church bells rang.
But burning in my heart
The memory smolders on
Of the gunner's dying words on the intercom.

خدایا ،خدایا، این جار و جنجال برای چیست؟
به زور مشت و لگد می کوشید تا این ناپاسان ناچیز را به راه آورید؟
وقتی من همسن آنها بودم تمام چراغها خاموش شد
فرصتی برای نالیدن و دلتنگ شدن نبود


و حتی هنوز پاره ای از من با زاویه پرواز می کند
بر فراز [شهر] درسدن drseden
گرچه هرگز پی نخواهد برد
که در پس طعنه من ،خاطرات نومید قرار دارد
دلبرم،دلبرم،به این زودی خوابیده ای؟ چه خوب
چون حالا تنها فرصتی است که میتوانم با تو حرف بزنم
و مطلبی هست که تو آن را پنهان کرده ای
خاطره ی بسیار دردناکی ست که روشنایی روز را بر نمی تابد
هنگامی که از جنگ بازگشتیم
علم ها و پرچمها بر سر در همه خانه ها آویخته بود
در خیابانها رقصیدیم و آواز خواندیم و ناقوص کلیساها نواخت
اما در دلم،آن خاطره می سوزد و دود می کند
خاطره ی آخرین کلماتی که توپچی در بی سیم خود گفت.