پراگرسیو

ترجمه آهنگ Get your filthy hands off my dessert پینک فلوید

Get your filthy hands off my dessert
دستان کثیفت را از صحرای من دور کن
آلبوم the final cut

Brezhnev took Afghanistan
"برژنف" افغانستان را گرفت
begin took Beirut
بگین بیروت را گرفت
Galtieri took the union jack
و گالتری پرچم کشتی بریتانیا را گرفت
and Maggie over lunch one day
و مگی یک روز سر ناهار
took a cruiser with all hands
رزمناوی را با تمام نیروهایش گرفت
apparently to make him give it back
ظاهرا" تا مجبورشان کند آن جزیره را پس دهند