پراگرسیو

ترجمه آهنگ The Nile Song پینک فلوید

این آهنگ دومین آهنگ از آلبوم "Soundtrack for film more" می باشد و سبکی مشابه هوی متال و سایکدلیک راک دارد که در سال 1969 منتشر شد, توسط راجر واترز نوشته شده و دیوید گیلمور به عنوان گیتاریست و خواننده حضور دارد
همچنین آهنگ توسط موزیسین های زیر کاور شده است.
Necros- 1986-album: Tangled Up
Mary Goes Round- 1989 album: 70 Suns in the Sky
Panthers
Voivod- 1993 : The Outer Limits
Dreadnaught- 2001- EP: One Piece Missing

The Nile Song

I was standing by the Nile
کنار نیل ایستاده بودم
When I saw the lady smile
که بانویی را لبخند زنان دیدم
I would take her for a while
مدتی اورا به گردش می برم
For a while
مدتی کوتاه


Like tears that like a child
کودک وار و سبکبار اشک فرو میریخت
How her golden hair was blowing wild
گیسوان زرینش تاراج باد بود
Then she spread her wings to fly
آنگاه بالهاش را گسترد تا پر بگیرد
For to fly
و پرواز کند
Soaring high above the breezes
بر فراز نسیم اوج میگیرد
Going always where she pleases
همیشه به جایی می رود که دلخواه اوست
She will make it to the island
In the Sun
درجزیره ای در خورشید
I will follow in her shadow
و من سایه به سایه اش را میروم
As I watch her from my window
و همچنان که او را از پنجره ام تماشا می کنم
One day I will catch her eye
روزی چشمش مرا خواهد گرفت
She is calling from the deep
او از اعماق صدا می زند
Summoning my soul to endless sleep
روحم را به خوابی بی پایان فرا می خواند
She is bound to drag me down
او بیگمان مرا به زیر آب می کشاند
Drag me down
به زیر آب میکشاند

توضیحات:ویکیپدیا en