پراگرسیو

ترجمه آهنگ One Last Goodbye آناتما

معنی آهنگ One Last Goodbye گروه Anathema
آهنگ One Last Goodbye جزو زیباترین آهنگ های گروه آناتما هست که در سال 1999 در آلبوم "داوری" منتشر شد.این آهنگ به مادر برادران کاونا(وینسنت و دنییل) تقدیم شد که در 1998 از دنیا رفت.One Last Goodbye

How I needed you
چگونه بهت نیاز داشتم
How I believe, now you're gone
چگونه باور کنم،که الان  رفتی
In my dreams I see you
در رویاهایم تورا را می بینم
I awake so alone


 بیدا ر که می شوم خیلی تنهام
I know you didn't want to leave
می دانم که تو مایل به رفتن و ترک کردن نبودی
Your heart yearned to stay
قلب تو تمایل داشت که بماند
But the strength I always loved in you
اما آن عشق قوی و پرحرارتی که همیشه به تو داشته ام
Finally gave way
آخرش فروکش کرد
Somehow I knew you would leave me this way
 بطریقی میدانستم تو اینگونه می خواهی مرا ترک کنی
Somehow I knew you could never never stay
به یک نوعی میدانستم که هیچوقتم پیشم نمی مانی
And in the early morning light
و در روشنایی صبح زود
After a silent peaceful night
بعد از شبی ساکت و آرام
You took my heart away
تو قلب من را گرفتی و بردی
And my being
sandman.blogsky.com
و وجودم را
In my dreams I can see you
اکنون در رویاهایم میتوانم تو را ببینم
I can tell you how I feel
می توانم احساسم را به تو بگویم
In my dreams I can hold you
در رویاهایم می توانم در آغوشت بگیرم
And it feels so real
و این حس خیلی واقعیست
I still feel the pain
 هنوز هم از جداییت احساس درد دارم
I still feel your love
هنوز هم احساس می کنم عاشقت هستم
I still feel the pain
هنوز هم احساس درد دارم
I still feel your love
هنوز هم احساس می کنم عاشقت هستم
And somehow I knew you could never never stay
و هرچه بود، می دانم که شما نتوانستی بمانی
And somehow I knew you would leave me
به یک نوعی میدانستم که هیچوقتم پیشم نمی مانی
And in the early morning light
و در روشنایی صبح زود
After a silent peaceful night
بعد از شبی ساکت و آرام
You took my heart away
قلب من را گرفتی و بردی
oh I wish, I wish you could have stayed
آه ای کاش،ای کاش امکانش بود که بمانی