پراگرسیو

ترجمه آهنگ The gold it's in the پینک فلوید

معنی آهنگ The gold it's in the از آلبوم OBSCURED BY CLOUDS گروه Pink floyd


The gold it's in the
...
طلا در...است
come on my friends let's make for the hills
بیایید دوستان من،بیایید راهی تپه ها شویم
they say there's gold but I'm looking for thrills
می گویند آنجا طلا پیدا می شود،اما من به دنبال هیجان می گردم
you can get your hands on whatever we find


هرچه که ما پیدا کردیم مفت و مجانی در دستانتان
'cause I'm only coming along for the ride
چون من فقط برای گردش همراهتان می آیم
well you go on your way
خب شما به راه خودتان بروید
I'll go mine
و من به راه خودم
I don't care if we get there on time
برای من مهم نیست که سر وقت برسیم
everybody's searching for something they say
می گویند هرکسی دنبال چیزی می گردد
I'll get my kicks on the way
من توی راه عشقو حال خودم را می کنم
over the mountains across the sea
بر فراز کوه ها بر پهنه ی دریاها
who knows what will be waiting for me
که میداند چه سرنوشتی در انتظار من است
I could sail forever to strange sounding names
می توانم تا ابد به هوای اسم هایی که معنای عجیب و غریب دارند بادبان برافرازم و بر دریا برانم
faces of people and places don't change
مکان ها و قیافه ی آدم ها عوض نمی شود
all I have to do is just close my eyes
فقط کافی است که چشم هایم را ببندم
to see the sea gulls wheeling in the far distant skies
تا مرغهای دریایی را ببینم که در آن آسمان های دوردست چرخ می زنند
all I wanna to tell you all I wanna say
تنها چیزی که میخواهم به تو بگویم
 تنها حرف من
is count me in on the journey don't expect me to stay
اینست که در سفر روی من حساب کن،اما از من انتظار نداشته باش که یکجا ماندگار شوم
:)