پراگرسیو

ترجمه آهنگ Poles Apart پینک فلوید

خُب این آهنگ از آخرین آلبوم گروه پینک فلوید "ناقوس جدایی" می باشد.

آهنگ "دو نظر متفاوت" درباره با دو عضو سابق باند یعنی "سید بارت و راجر واترز" سخن میگوید...در قسمتی از شعر درباره سید بارت است و قسمت دیگر که با "hey you" شروع میشود  یادآور آهنگ Hey you در آلبوم "دیوار" پینک فلوید است و ادامه ی شعر شاید کنایه به راجر واترز زده باشد.

معنی آهنگ Poles Apart از pink Floyd 

Did you know... it was all going to go so wrong for you
میدانستی...که بنا بود کارهایت به عاقبت خیری نرسد؟
And did you see it was all going to be so right for me
و می دانستی که بنا بود کارهای من عاقبت خیری داشته باشد؟
Why did we tell you then
چرا آنوقت به تو گفتیم
You were always the golden boy then
که دیگر همیشه پسری طلایی هستی
And that you d never lose that light in your eyes
و هیچ وقت آن برق چشمانت را از دست نخواهی داد
Hey you... did you ever realise what you'd become
هی تو...آیا هرگز فهمیدی چه بر سرت می آید؟


And did you see that it wasn't only me you were running from
و دیدی که این تنها من بودم که از او می گریختی؟
Did you know all the time but it never bothered you anyway
آیا همیشه میدانستی اما هرگز نگران نمی شدی
Leading the blind while I stared out the steel in your eyes
هنگامی که به فولاد چشمانت خیره می شدم کوران را رهبری می کردم؟
The rain fell slow, down on all the roofs of uncertainty
باران آهسته بارید بر تمام بام های بی یقینی
I thought of you and the years and all the sadness fell away from me
به تو اندیشیدم و آن سال ها و تمام غم ها از من دور شد
And did you know...sandman.blogsky
و آیا تو می دانستی؟
I never thought that you'd lose that light in your eyes
هرگز فکر نمی کردم که آن برق چشمانت را از دست بدهی