پراگرسیو

ترجمه آهنگ Fat old Sun پینک فلوید

آهنگ Fat old sun  از آلبوم Atom Heart Mother  پینک فلوید هست و جزو آهنگهایی هست که دیوید گیلمور ساختتش، با این که نسخه‌ی اصلی که در البوم موجوده ۵ دقیه هست اما در  اجراهای زنده این آهنگ به ۱۴ دقیقه هم اجراش بطول می‌انجامیده.شعرش هم مانند سایر شعرهای اون موقع پینک فلوید هست که کلاً به خورشید گیر داده بودن!


معنی آهنگ Fat old Sun گروه Pink Floyd


Fat old sun
خورشید بزرگ کهنسال
When that fat old sun in the sky is falling

وقتی که خورشید بزرگ کهنسال از آسمان سقوط می‌کند

Summer evenin' birds are calling

پرندگان غروب تابستان آوازسر میدهند

Summer's thunder time of year
The sound of music in my ears
نوای موسیقی در گوشهایم

Distant bells

طنین ناقوس‌های دوردست است

New mown grass smells so sweet

این چمنزار تازه پیراسته چه نوای خوشی دارد

By the river holding hands

کنار رور دست در دستان یکدیگر

Roll me up and lay me down
مرا بالا بینداز و در هوا بچرخان و بر زمین بخوابان
And if you see
Don't make a sound

و اگر از پاننشستی صدایت در نیاید

Pick your feet up off the ground

پاهایت را از زمین بلند کن

And if you hear as the warm night falls

The silver sound from a time so strange

اگر بهنگام فروافتادن شب گرم صدایی سیمی را از زمانی بس عجیب شنیدی

Sing to me
Sing to me
صدایم کن

صدایم کن

When that fat old sun in the sky is falling

هنگامی که خورشید بزرگ کهنسال از آسمان افتاد

 Summer evenin' birds are calling

پرندگان غروب تابستان آوازسر میدهند

Children's laughter in my ears

خنده‌های کودکان در گوشم طنین‌انداز می‌شود

The last sunlight disappears

آخرین پرتو آفتاب ناپدید می‌شود

And if you see
Don't make a sound

و اگر ازپا ننشستی صدایت درنیاید

Pick your feet up off the ground

پاهایت را از زمین بلند کن

And if you hear as the warm night falls

و اگر با فرودآمدن شبِ گرم

The silver sound from a time so strange

صدایی سیمی گونه‌ای را از زمانی بس عجیب شنیدی

Sing to me
Sing to me

صدایم کن

When that fat old sun in the sky is...

وقتی که خورشید بزرگ کهنسال از آسمان....