پراگرسیو

ترجمه آهنگ Untouchable Part 1 آناتما

آهنگی از آلبوم Weather Systems‌گروه آناتما با نام Untouchable Part 1 که اولین آهنگ آلبوم بحساب میاد.این آلبوم هم بمانند آلبوم قبل خوب کار کردن.در زیر میتونید ترجمش رو مشاهده کنید.


معنی آهنگ Untouchable Part 1 گروه Anathema


and I feel like I knew you before
و احساس میکنم که تو را ازقبل می‌شناختم
and I guess that you can hear me through this song
 و حدس میزنـم کـه میتوانی مرا در این آهنگ بشنوی
and my love will never die
 و عشق من هرگز نمی میرد
and my feelings will always shine
 و احساسم همیشه می درخشد
and my love will never die
 و عشق من هرگز نمی میرد


and my feelings will always shine
 و احساسم همیشه می درخشد
and I know that you just wanted me to belong, to someone
 و میدانم که تـو فقـط میخوای من باور پیـدا کنـم، بـه یـک نفـر
and I guess that now I'll just be moving on, to someone
 و گمان میکنم که همین حالا حرکت کنم، بـه طرف کسی
and my love will never die
 و عشق من هرگز نمی میرد
and my feelings will always shine
 و احساسم همواره می درخشد
and my love will never die
 و عشق من هرگز نمی میرد
and my feelings will always shine
 و احساسم همواره می درخشد
I've never betrayed your trust
 هیچوقت بـه اعتمادت خیـانت نخـواهـم کـرد
I've never betrayed your faith
 هرگز بـه ایمـانت خیـانت نخواهـم کـرد
I'll never forsake your heart
 هرگـز قلبت را ترک نخواهم کرد
I'll never forget your face

sandman.blogsky.com

 هرگز چهـره‌ تورا رو فراموش نخواهـم کرد
there is a feeling that I can't describe
 حسـی دارم کـه نمیتـونم تـوصیف کنـم
there is a reason that I cannot hide
دلیلی هست که که نمیتونم پنهانش کنم
cause I've never seen a light that's so bright
 چـون مـن هیچوقـت نـورِی به این درخشانی ندیده ام
the light that shines behind your eyes
 نوری کـه پشت چشمـات می‌درخـشد
I've never betrayed your trust
 هـرگـز بـه اعتـمـادت خیـانت نخـواهـم کـرد
I've never betrayed your faith
 هـرگـز بـه ایمانت خیانت نخواهـم کرد
I'll never forsake your heart
 هرگـز قلبت را ترک نخواهم کرد
I'll never forget your face
 هـرگـز قلبت را ترک نخواهم کرد
There's feeling that I can't describe
 حسی دارم کـه نمی توانم وصفش
a reason that I cannot hide
 دلیلی وجود داره که نمی‌توانم پنهانش کنم
I've never seen a light that's so bright
 چـون مـن هرگز نوری با این درخشش ندیده ام
the light that shines behind your eyes
 نوری کـه پشت چشمـان تو می‌درخشد
I can see in this life what you mean to me
 میتوانم بفهمم در زندگیم چه معنایی برایم داری
when I dream, I dream of yo
 وقتـی خـوابـم، به خوابم می آیی
when i wake, tell me what I do
  بیدار که میشوم به من بگو چه کار انجام دهم
I had to let you go
 باید بذارم بروی
to the setting sun
 به سوی غروب خورشید
I had to let you go
 باید بذارم بروی
to find a way back home
 تا راهی برای بازگشت به خانه پیدا کنی
I had to let you go
 باید بذارم بروی
to the setting sun
 به سوی غروب خورشید
I had to let you go
 باید بذارم بروی
to find a way back home
 تا راهی برای بازگشت به خانه پیدا کنی