پراگرسیو

ترجمه آهنگ Ibiza Bar پینک فلوید

معنی آهنگ Ibiza Bar از Pink Floyd


I'm so afraid of the mistakes that I made

از اشتباهایی که کرده‌ام خیلی واهمه دارم

Taking every time that I wake

هربار که بیدار می‌شوم

I feel like a hard-boiled and cut-up man

احساس می کنم که بند از بدن من جدا شده

So give me a time when the countries will lie on the storyline if kind

پس به من فرصت بده

وقتی که کشورها مهربان شدند

درخط داستان قرارشان دهم

Are days are made since the first page

آیا روزها از صفحه اول روزنامه ساخته شده اند؟

I've lived every line that you wrote

Take me down, take me down, from the shelf above your head
So give me a time when the countries will lie on the storyline if kind

من هرسطری را که نوشته‌ای زندگی کرده‌ام

مرا از قفسه بالای سرت پایین بیاور

پس به من فرصت بده

هنگامی که کشورها مهربان شدند
در خط داستان قرارشان دهم

And if I live on the shelf like the rest

و اگر من بمانند بقیه در قفسه زندگی کنم

And if love bleeds like a sad song

و اگر عشق بمانند آوازی غمگین خونریزی کند

  Please pick-up your camera and use me again

لطفاً دوربینت را بردار

و دوباره مرا بکار بگیر

And build me a time

و پس به من مهلت بده

So give me a time when the countries will lie on the storyline if kind
Yeah

که اگر کشورها مهربان شدند

در خط داستان قرارشان دهم