پراگرسیو

ترجمه و معنی آهنگ See Saw پینک فلوید

See Saw
الاکلنگ ـ ترجمه آهنگ Pink floyd
سازنده - ریچارد رایت
 


Marigolds are very much in love, but he doesn't mind
گلهای همیشه بهار خیلی عاشق هستند اما او توجهی نمی‌کند
Picking up his sister, he makes his way into the seas or land
به همراه خواهرش یه دریا و خشکی می‌رود
All the way she smiles
خواهرش در تمام مسیر می خندد
She goes up while he goes down, down 
 
در حالی که خواهرش بالا می‌رود او پاین میرود 
Sits on a stick in the river
پسرک روی چوبی که بر بالای رودخانه قرار دارد مینشیند
Laughter in his sleep
و در خواب خنده ‌اش می گیرد
Sister's throwing stones, hoping for a hit
خواهرش به امید زدن به هدف سنگی را پرت می کند
He doesn't know so then
او در این مدت بیخبر میماند
She goes up while he goes down, down
دخترک بالا میرود درحالی که او پایین و پایین میرود
Another time, another day
زمان و روزی دیگر
A brother's way to leave
راه برادر از خواهر جدا می‌شود
Another time, another day
در زمان و روزی دیگر
She'll be selling plastic flowers on a Sunday afternoon
دخترک در غروب روز آخر هفته ، گلهای پلاستیکی میفروشد
Picking up weeds, she hasn't got the time to care
علف‌ها را میکندند و فرصت دلمشغولی ندارد
All can see he's not there
فقط میبیند که برادرش در آنجا نیست
She grows up for another man, and he's down
او بزرگ می‌شودذ تا به مرد دیگری تعلق بگیرد
Another time, another day
در زمان و روزی دیگر
A brother's way to leave
راه برادر از خواهر جدا می‌شود
Another time, another day
روزی دیگر زمانی دیگر
Another time, another day
A brother's way to leave
راه برادر از خواهر جدا می‌شود