X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

پراگرسیو

ترجمه و معنی آهنگ زمان Time از پینک فلوید

«زمان»  نام ۴ امین ترانهٔ آلبوم نیمه تاریک ماه گروه پینک فلوید هست در سال ۱۹۷۳ است. این آهنگ تنها ترانهٔ آلبوم است که هر ۴ عضو گروه در ساخت آن نقش داشتند. این ترانه به‌خاطر بخش آغازین آن که با صدای تیک تیک ساعت، چایمز و صدای زنگ ساعت آغاز می‌شود شناخته‌شده‌است. این قسمت در واقع به‌عنوان یک تست کوادروفونیک توسط آلن پارسونز ضبط شده‌بود و قرار نبود در آلبوم استفاده شود.

ترانهٔ «زمان» پینک فلوید اشاره به زمانی دارد که در حال گذر است. توهم گذر زمان، سریع‌تر از آن‌چه که در واقعیت اتفاق می‌افتد و احساس ناامیدی به‌خاطر فرصت‌های از دست‌رفته‌ای که دیگر بازنمی‌گردند.

دیوید گیلمور و ریچارد رایت د. خواننده ی اصلی این آهنگ هستن.


مدت زمان:  7:05
6:50 2003 Remastering
5:56 (without "Breathe (Reprise)")
3:33 single edit


ترجمه این آهنگ از کتاب اشعار پینک فلوید هست که در اختیار شما قرار میگیره.

قطعه ی Breathe Reprise افزوده شد.


ترجمه و معنی آهنگ  زمان Time از پینک فلویدPink Floyd - Time

Ticking away the moments that make up a dull day
لحظه هایی را که روز را ملال آور می کنند کنار بینداز
You fritter and waste the hours in an offhand way
تو با بی مبالاتی وقت را به هر ترتیب به هدر می دهی
Kicking around on a piece of ground in your home town
روی یک تکه زمین شهر زادگاهت بدو و بدو می کنی
Waiting for someone or something to show you the way
چشم به راهی تا کسی یا چیزی به تو راه را نشان دهد
Tired of lying in the sunshine
خسته از دراز کشیدن در آفتاب
Staying home to watch the rain
در خانه می مانی تا باران را تماشا کنی
And you are young and life is long
تو جوانی و عمر دراز است
 And there is time
to kill today
و امروز برای تلف کردن وقت داری
And then one day you find
و آن وقت یک روز می بینی
Ten years have got behind you
که ده سال پشت سر گذاشته ای
No one told you when to run
هیچ کس نگفت کی بدوی
You missed the starting gun
تو تیر شروع مسابقه را نشنیدی
And you run, and you run to catch up with the sun, but it’s sinking
می دوی و می دوی تا به خورشید برسی, اما خورشید غروب می کند
Racing around to come up behind you again
و دور می زند تا از پشت سر تو بیرون بیاید
The sun is the same in a relative way, but you’re older
خورشید به نسبت همان است که بود, اما تو پیر شده ای
Shorter of breath and one day closer to death
نفست بیشتر تنگی می کند و یک قدم به مرگ نزدیک تر می شوی
Every year is getting shorter
هر سال کوتاه تر می شود
Never seem to find the time
گویی تو هرگز زمان را پیدا نمی کنی
Plans that either come to nought
نقشه هایی که حاصلشان هیچ است
Or half a page of scribbled lines
یا نیم صفحه خط های کج و معوج است
Hanging on in quiet desparation is the English way
اطالت در یاسی خاموش رسم و راهی انگلیسی است
The time is gone
زمان گذشت
The song is over
ترانه به آخر رسید
Thought I’d something more to say
هرچند انگار من حرف های دیگری هم داشتم که بگویم


                                                   Breathe Reprise

نفس-تکرار


Home, home again
خانه، باز هم خانه
I like to be here when I can
دوست دارم هروقت که می توانم، اینجا باشم
when I come home cold and tired
هروقت که خسته و یخ زده به خانه می رسم
it's good to warm my bones beside the fire
گرم کردن استخوانهایم کنار بخاری خوش است
far away across the field
آن دورها آنسوی کشتزار
the tolling of the iron bell
بانگ ناقوس آهنین
calls the faithful to their knees
مومنان را به زانو زدن فرا می خواند
to hear the softly spoken magic spells
تا به نجوای آرام ورد های جادویی گوش فرا دهند

DOWNLOAD LINK

ترجمه و معنی آهنگ Take it back از پینک فلوید

ترجمه و معنی آهنگ Take it back از پینک فلوید


Take it back
پسش بگیر

Her love rains down on me easy as the breeze
عشق او بر من می بارد، به نرمی نسیم
I listen to her breathing it sounds like the waves on the sea
به صدای نفس کشیدنش گوش می کنم، مانند موج دریاست
I was thinking all about her, burning with rage and desire
فقط به او می اندیشیدم، می سوختم در خشم و اشتیاق
We were spinning into darkness; the earth was on fire
به درون تاریکی می غلتیدیم، زمین در آتش می سوخت
She could take it back, she might take it back some day
پس خواهد گرفت، روزی ان را پس خواهد گرفت
So I spy on her, I lie to her, I make promises I cannot keep
پس او را می پایم، به او دروغ می گویم، وعده هایی می دهم که از من ساخته نیست
Then I hear her laughter rising, rising from the deep
سپس صدای خنده اش را می شنوم ، که اوج می گیرد از اعماق
And I make her prove her love for me, I take all that I can take
او را وا می دارم عشقش را به من ثابت کند، می گیرم هر چه را که می توانم
And I push her to the limit to see if she will break
و او را به نهایت می رانم، تا ببینم ایا می شکند
She might take it back, she could take it back some day
پس خواهد گرفت، روزی ان را پس خواهد گرفت
Now I have seen the warnings, screaming from all sides
اکنون هشدار ها را دیده ام، که از هر سو فریاد می کشند
 It's easy to ignore them and
God knows I've tried
بی اعتنایی آسان است و به خدا کوشیده ام
All of this temptation, it turned my faith to lies
تمامی این وسوسه ها، ایمانم را به به دروغ بدل کرد
Until I couldn't see the danger
تا آن هنگام که دیگر نمی توانستم خطر را ببینم
or hear the rising tide
یا صدای موجی را که بالا می آمد، بشنوم
She can take it back, she will take it back some day
پس خواهد گرفت، روزی ان را پس خواهد گرفت
She can take it back, she will take it back some day
پس خواهد گرفت، روزی ان را پس خواهد گرفت
She can take it back, she will take it back some day
پس خواهد گرفت، روزی ان را پس خواهد گرفت


منبع

ترجمه و معنی آهنگ Learning to Fly از پینک فلوید

ترجمه و معنی آهنگ  Learning to Fly از پینک فلویدLearning to Fly
یادگیری پرواز

Into the distance, a ribbon of black
در آن دورها، روبانی سیاه
Stretched to the point of no turning back
گسترده تا نقطه بی بازگشت
A flight of fancy on a windswept field
پرواز خیال بر فراز کشتزاری پرباد
Standing alone my senses reeled
تنها ایستاده، حواسم می چرخد
A fatal attraction holding me fast, how
جاذبه ای کشنده سخت مرا گرفته
Can I escape this irresistible grasp?
چگونه می توانم از این چنگ مقاومت ناپذیر فرار کنم؟
Can't keep my eyes from the circling skies
نمی تواتنم چشمانم را از آسمان چرخان برگیرم
Tongue-tied and twisted Just
an earth-bound misfit. 
زبان بسته و پیچیده، تنها موجود زمینی و نابجایم
Ice is forming on the tips of my wings
یخ شکل میگیرد بر نوک بالهایم
Unheeded warnings, I thought I thought of everything
هشدارهای فراموش شده، فکر کردم که فکر همه چیز را کرده ام
No navigator to guide my way home
ناوبری نیست که مرا به خانه رهنمون شود
Unladened, empty and turned to stone.
بی بار، خالی و سنگ شده
A soul in tension that's learning to fly
روحی درگیر کشمکش که پرواز می آموزد
Condition grounded but determined to try
زمین گیر شده اما مصمم به تلاش
Can't keep my eyes from the circling skies
نمی تواتنم چشمانم را از آسمان چرخان برگیرم
Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit.
زبان بسته و پیچیده، تنها موجود زمینی و نابجایم
Above the planet on a wing and a prayer,
بر فراز سیاره ، بر بالی و نیایشی
My grubby halo, a vapour trail in the empty air,
هاله جرم گرفته ام، رد بخاری در هوای خالی
Across the clouds I see my shadow fly
بر فراز ابرها سایه ام را در پرواز می بینم
Out of the corner of my watering eye
از گوشه چشمان اشکبارم
A dream unthreatened by the morning light
رویای که نور سپیده دم تهدیدش نمی کند
Could blow this soul right through the roof of the night
می تواند این روح را از میان سقف شب پرتاب کند
There's no sensation to compare with this
این احساس را با هیچ چیز نمی توان مقایسه کرد
Suspended animation, A state of bliss
زندگی معلق، وضع فرخنده
Can't keep my eyes from the circling skies
نمی تواتنم چشمانم را از آسمان چرخان برگیرم
Tongue-tied and twisted just an earth-bound misfit.
زبان بسته و پیچیده، تنها موجود زمینی و نابجایم


1 2 3 4 >>