پراگرسیو

ترجمه و معنی آهنگ The Thin Ice پینک فلوید

ترجمه و معنی آهنگ The Thin Ice پینک فلوید از آلبوم دیوار
آلبوم :دیوار
1979
Momma loves her baby
مادر بچه اش را دوست دارد
And daddy loves you too
پدر هم تو را دوست دارد
And the sea may look warm to you babe
کوچولو ، امید که آب دریا برای تو گرم باشد
And the sky may look blue
و آسمان برای تو آبی
But ooooh Baby
اما  آه کوچولو
Ooooh baby blue
Oooooh babe

کوچولوی غمگین
آه کوچولو
If you should go skating
اگر سرسره بازی می کنی
On the thin ice of modern life
روی یخ نازک زندگی مدرن امروزی
Dragging behind you the silent reproach
Of a million tear-stained eyes
سرزنش خاموش میلیون ها چشم اشک آلود را در پی داری
 Don't be  surprised
تعجب نکن
when a crack in the ice
Appears under your feet
وقتی روی یخ زیر پایت ترکی پیدا شد
You slip out of your depth and out of your mind
With your fear flowing out behind you
As you claw the thin ice
تو همچنان که به یخ نازک چشم انداخته ای
از ورطه ی عمیق زیر پایت بالا می خزی و از
 آشفتگی روحی خلاص می شوی
با این همه ، ترس همچنان از پس تو می آید