پراگرسیو

ترجمه آهنگ Stop پینک فلوید

معنی آهنگ Stop از Pink floyd

آلبوم:The Wall

سبک:پراگرسیو راک

مدت:0:35Stop

بس است
I wanna go home
می خواهم به خانه بروم
Take off this uniform
این لباس زندان را در بیاورم
And leave the show
و نمایش را ترک کنم
And I'm waiting here in this cell
اما در این بند انتظار می کشم
Because I have to know
چون می خواهم بدانم
Have I been guilty all this time
 تمام این ایام گناهکار بوده ام آیا؟