پراگرسیو

ترجمه آهنگ Jugband blues از گروه پینک فلوید

آخرین آهنگی که سید برت برای پینک فلوید ساخته این آهنگ بود، جاگبند بلوز یا jugband blues از آلبوم A Saucerful of Secrets . ۱۹۶۸

در زیر میتونید ترجمه آهنگ رو مشاهده کنید.


Jugband blues

جاگبند بلوز


It's awfully considerate of you to think of me there 

نهایت لطف توست که اینجا به من فکر می‌کنی

and I'm most obliged to you for making it clear 

و بسیار رهین منت توام که این را روشن کرده‌ای (شفافسازی کرده‌ای)

that I'm not there 

من اینجا نیستم

and I never knew the room could be so big 

و من هرگز نمیدانستم که می‌توان اینچنین سرسخت بود

and I never knew the room could be so blue 

و من هرگز نمیدانستم که می‌توان اینچنین غمگین بود

and I'm grateful that you threw away my old shoes 

و بسیار ممنونم کهکفش‌های کهنه‌ام را دور انداخته‌ای

and brought me here instead dressed in red
و درعوض من را با لباس گلی به اینجا آورده ای
And I'm wandering who could be writing this song 

و در شگفتم که چه کسی شعر این اهنگ را نوشته

I don't care if the sun don't shine 

برای من مهم نیست که خورشید ندرخشد

I don't care if nothing is mine 

و برایم مهم نیست که آه در بساط ندارم

and I don't care I'm nervous with you 

و برایم مهم نیست که از دست تو کلافه بشوم

I'll do my loving in the winter 

من در زمستان به عشقم میرسم

And the sea isn't green 

و دریا سبز نیست

and I love the queen 

و من عاشق ملکه ام

and what exactly is a dream 

و رویای واقعی چیست؟

and what exactly is a joke

و راستی شوخی چیست؟